உயிர்மெய் வருக்கம், ஔவையார் ஆத்திச்சூடி

ஆத்திச்சூடி – Aathichudi – உயிர்மெய் வருக்கம்

14) கண்டொன்று சொல்லேல்

கண்டொன்று- பார்க்காததை

பார்க்காதவற்றைப் பார்த்ததாகப் பேசாதே

15) ஙப்போல் வளை

ஙப்போல்- ங எழுத்து போல்

ஙகரம் போல் உற்றார் உறவினர்களுக்கு வளைந்து கொடு

16) சனி நீராடு.

17) ஞயம்பட உரை.


18) இடம்பட வீடு எடேல்.

19) இணக்கம் அறிந்து இணங்கு.

20) தந்தை தாய்ப் பேண்.


21) நன்றி மறவேல்.


22) பருவத்தே பயிர் செய்.


23) மண் பறித்து உண்ணேல்.


24) இயல்பு அலாதன செய்யேல்.


25) அரவம் ஆட்டேல்.


26) இலவம் பஞ்சில் துயில்.


27) வஞ்சகம் பேசேல்.


28) அழகு அலாதன செய்யேல்.


29) இளமையில் கல்.


30) அரனை மறவேல். 

31) அனந்தல் ஆடேல்.


உயிர் வருக்கம், ஔவையார் ஆத்திச்சூடி

ஆத்திச்சூடி – Aathichudi – உயிர் வருக்கம்

About Aathichudi:  http://en.wikipedia.org/wiki/Aathichoodi

Author: ஔவையார்

கடவுள் வாழ்த்து

பாடல்:

 “ஆத்தி சூடி யமர்ந்த தேவனை

 ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே!!”

ஆத்தி சூடி – திருவாத்தி மலர்மாலையை அணிந்த
யமர்ந்த – சிவபெருமானால் விரும்பப்பட்ட ( மேல் அமர்ந்த )
தேவனை– ஆனைமுகக் கடவுளை
ஏத்தி ஏத்தி – பலகாலும் (மேலும் மேலும்)
தொழுவோம் யாமே – நாம் வணக்கம் செய்வோம்

பொருள்:

 திருவாத்தி மலர்மாலையை அணிந்த சிவபெருமானால் விரும்பப்பட்ட ஆனைமுகக் கடவுளை நாம் பலகாலும் வணக்கம் செய்வோம்!!

உயிர் வருக்கம்

1)   அறஞ்செய விரும்பு

(அறம் – தருமம்)

தருமம் செய்ய நீ விரும்புவாயாக!!

2)   ஆறுவது சினம்

(சினம் -கோபம்; ஆறுவது- தணிவது)

கோபம் தணிந்து விடக்கூடிய தன்மையுடையது!!

3)   இயல்வது கரவேல்

(இயல்வது- இயன்ற; கரவேல்-தருமத்தை செய்யாமல் இரூத்தல் கூடாது)

செய்வதற்கு இயன்ற தருமத்தை செய்யாமல் இருத்தல் கூடாது!!

4)   ஈவது விலக்கேல்

(ஈவது- கொடுப்பதை; விலக்கேல்-தடுக்காதே)

ஒருவர் மற்றவருக்குக் கொடுப்பதைத் தடுக்காதே !!

5)   உடையது விளம்பேல்

(உடையது- உன்னிடம் உள்ளதை; விளம்பேல்- கூறாதே)

உனக்குள்ள பொருள் மற்றும் சிறப்புகளை பலரும் அறியும்படி கூறாதே ( பெருமையாக பேசாதே) !!

6)  ஊக்கமது கைவிடேல்

(ஊக்கமது – உள்ளக் கிளர்ச்சியை; கைவிடேல் – தளர்ந்து போக விடாதே)

ஒரு காரியத்தை செய்தக்கண் உண்டாகிய உள்ளக் கிளர்ச்சியை தளர்ந்து போக விடாதே!!

7)   எண்ணெழுத் திகழேல்

(எண் – கணிதம்; எழுத்து- இலக்கண நூல்; இகழேல் – இகழ்ந்து ஓதுக்கி விடாதே)

கணித நூல் ,இலக்கண நூல் முதலியவைகளை இகழ்ந்து ஓதுக்கி விடாமல் கற்க வேண்டும்.

8)   ஏற்பது இகழ்ச்சி

(ஏற்பது – பிறரிடம் சென்று யாசித்தல்; இகழ்ச்சி – இழிவு தரும்)

பிறரிடம் சென்று யாசித்தல் இழிவு தரும்.

9)   ஐயமிட்டு உண்

(ஐயமிட்டு – கேட்பவற்கு கொடுத்து)

கேட்பவற்கு கொடுத்து உண்ண வேண்டும்

10)  ஒப்புர வொழுகு

(ஒப்புர – உலக போக்கிற்கு எற்றவாறு; ஒழுகு – நட)

உலக போக்கிற்கு எற்றவாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

11) ஓதுவது ஒழியேல்

ஓதுவது- கற்பது ஒழியேல்- நிறுத்தாதே

நூல்களைக் கற்பதை நிறுத்தி விடாதே

12) ஓளவியம் பேசேல்

ஓளவியம்-பொறாமை மொழி

பொறாமை மொழிகளைப் பேசுதலை ஒழிப்பாயாக!!

13) அஃகஞ் சுருக்கேல்

அஃகு – தானியம் சுருக்கேல்- சுருக்காதே

நெல் முதலிய தானியங்களைக் குறைவாக விற்காதே!!