உயிர்மெய் வருக்கம், ஔவையார் ஆத்திச்சூடி

ஆத்திச்சூடி – Aathichudi – உயிர்மெய் வருக்கம்

14) கண்டொன்று சொல்லேல்

கண்டொன்று- பார்க்காததை

பார்க்காதவற்றைப் பார்த்ததாகப் பேசாதே

15) ஙப்போல் வளை

ஙப்போல்- ங எழுத்து போல்

ஙகரம் போல் உற்றார் உறவினர்களுக்கு வளைந்து கொடு

16) சனி நீராடு.

17) ஞயம்பட உரை.


18) இடம்பட வீடு எடேல்.

19) இணக்கம் அறிந்து இணங்கு.

20) தந்தை தாய்ப் பேண்.


21) நன்றி மறவேல்.


22) பருவத்தே பயிர் செய்.


23) மண் பறித்து உண்ணேல்.


24) இயல்பு அலாதன செய்யேல்.


25) அரவம் ஆட்டேல்.


26) இலவம் பஞ்சில் துயில்.


27) வஞ்சகம் பேசேல்.


28) அழகு அலாதன செய்யேல்.


29) இளமையில் கல்.


30) அரனை மறவேல். 

31) அனந்தல் ஆடேல்.


Advertisements